ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2550เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย