พญ.พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2558อายุรศาสตร์การนอนหลับ, Cleveland Clinic Education Foundation ประเทศไทย
2557Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
Epilepsy, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ประสาทวิทยา
  • - อนุสาขาโรคลมชัก