พญ.พญ. ณิชชา วงษ์สวรรค์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
Laser and Cosmetic Dermatology/ General Dermatology, Mount Sinai Medical Center, Miami, FL Hospital. ประเทศสหรัฐอเมริกา
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ตจวิทยา
  • - อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์