ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา English

การศึกษา

2562เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย