ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา Thai, English, Chinese, Burmese

การศึกษา

2562Dermatological Surgery and laser, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2561ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2559เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ตจวิทยา
  • - เวชศาสตร์ครอบครัว
  • - อนุสาขาศัลยศาสตร์ตจพยาธิวิทยาและเลเซอร์

A Day In Normal Life