ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2561มะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2559สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย