ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2558อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, University of Erlangen-Nuremberg ประเทศเยอรมนี
2555อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย