ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทวิทยา

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2557ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553Neuroimmunology Neuroinfectious disease, Mayo Clinic, Rochester,MN,USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ประสาทวิทยา