พญ.พญ. กุลวดี เหล่าสกุล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ตจวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2563ตจวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2559วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2555ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ตจวิทยา