ชำนาญพิเศษ:

  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ตจวิทยา