ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา Thai, English

การศึกษา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - รังสีวิทยาวินิจฉัย