ผศ. นพ.ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2545อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย