ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

ชำนาญพิเศษ :

  • วิทยาเอ็นโดดอนต์
  • ทันตกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554ปริญญาเอก, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2549ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • วิทยาเอ็นโดดอนต์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888