ชำนาญพิเศษ:

  • วิทยาเอ็นโดดอนต์
  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554ปริญญาเอก, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2549ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - วิทยาเอ็นโดดอนต์