ผศ. ทพญ.ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ปริทันตวิทยา
  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2549สาขาวิชาปริทันตวิทยา, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2535ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
  • - ปริทันตวิทยา