ผศ. ดร.ผศ. ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จิตวิทยาคลินิก

ภาษา -

การศึกษา

2559ปริญญาเอก, , มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2551ปริญญาโท, , มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย