ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา -

การศึกษา

2536ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย