ชำนาญพิเศษ:

  • นิติเวชศาสตร์
  • อายุรศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2534นิติเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2532อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย