ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา -

การศึกษา

2564, โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
2560มะเร็งวิทยานรีเวช, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย