ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2532เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, แพทยสภา ประเทศไทย
2531ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การบิน, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย