นพ.นพ. สำเริง รางแดง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • พยาธิวิทยาทั่วไป
  • พยาธิวิทยาคลินิค
  • พยาธิวิทยากายวิภาค

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาพยาธิวิทยาของเซลล์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย