ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา -

การศึกษา

2563อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ประเทศไทย
2562ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย