ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2562ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย