ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มานน สถิโรภาส

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560การส่องกล้องตรวจผิวหนัง, Skin Cancer College ประเทศออสเตรเลีย
2558ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
ศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2556เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ตจวิทยา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888