นพ.นพ. มานน สถิโรภาส - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560การส่องกล้องตรวจผิวหนัง, Skin Cancer College ประเทศออสเตรเลีย
2558ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
ศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์, สถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย
2556เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ตจวิทยา
  • - เวชศาสตร์ครอบครัว