ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย