นพ.นพ. ภานนท์ เกษมศานติ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา -

การศึกษา

2548มะเร็งวิทยานรีเวช, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย
2533สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย
2527ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย