ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย