ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาตรี, อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2560ปริญญาตรี, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • - อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์