ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา English, Thai, Chinese

การศึกษา

2559เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย