ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ภาษา -

การศึกษา

2558ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย