ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2557ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม(นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2552ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888