ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2557ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม(นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2552ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม