ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา -

การศึกษา

2564ปริญญาโท, Master of Science, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2557ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย