ทพญ.ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2540ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of the Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา
2538ปริญญาโท, ทันตกรรมสำหรับเด็ก, (Henry M. Goldman School of Dental Medicine)มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
2535ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ทันตกรรมจัดฟัน
  • - ทันตกรรมสำหรับเด็ก