ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. พสุเพ็ญ โกศัลลกูฏ

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2548ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888