ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2548ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
  • - รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า