ทพญ.ทพญ. พนารัตน์ ขอดแก้ว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546บูรณะช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2544ทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
  • - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • - ทันตกรรมประดิษฐ์