ทพญ.ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai, Spanish

การศึกษา

2558ปริญญาโท, สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2557ทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2548ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย