ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai, Spanish

การศึกษา

2558ปริญญาโท, สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2557ทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2548ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888