ชำนาญพิเศษ:

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2563ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย