ทพญ.ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
2546ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
  • - ทันตกรรมจัดฟัน
  • - ทันตกรรมบูรณะ