ทพญ.ทพญ. นันทิยา บุญยืน - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ทันตกรรมรากเทียม
  • - ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
  • - ทันตกรรมประดิษฐ์