ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. นันทิยา บุญยืน

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2547ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888