ชำนาญพิเศษ:

  • ปริทันตวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2561สาขาวิชาปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2552ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย