ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2548ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางทันตแพทย์, ผ่าตัดทางทันตกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย