ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2558ปริญญาเอก, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สเตมเซลล์, มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
2554ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • - อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา