ดร.ดร. ณัฐวุฒิ อรินทร์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา -

การศึกษา

2555ปริญญาโท, Doctor of Public Health Program in Health Education and Behavioral Sciences, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย