ค้นหาและนัดหมายแพทย์

คุณ แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตวิทยาคลินิก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555ปริญญาเอก, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
2546ปริญญาโท, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
2540ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888