ชำนาญพิเศษ:

  • จิตวิทยาคลินิก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555ปริญญาเอก, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
2546ปริญญาโท, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
2540ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย