ชำนาญพิเศษ:

  • จิตวิทยาคลินิก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย