เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วม กับมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม BDMS ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 “มีชีวิต เพื่อให้ชีวิต – Living for others” ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนำโดย พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ , รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิต ฯ , ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ (SVP Corporate HR) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และปิยมิตรบริษัทในเครือ

จากการสำรวจโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ พบว่าโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงห้องพยาบาล อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับใช้ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่โรงเรียน นอกเหนือจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนชุดกีฬาสำหรับนักเรียนจำนวน 240 ชุด จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS ตลอดจนสิ่งของบริจาคจาก ปิยมิตรในเครือ BDMS และพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อาทิ ยาขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ทำแผล สื่อการสอน อุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย