แพ็กเกจ Eye Lid Spa Premium

แพ็กเกจ Eyelid Spa Premium

ราคา

1,500 THB

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจ :

  1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าเวชภัณฑ์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจตามที่ระบุเท่านั้น
  2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
  4. ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

  1. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้แพ็กเกจ
  2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย, ค่าใช้จ่ายก่อนทำหัตถการ, ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  3. ไม่รวมยากลับบ้าน หรือ วิตามิน (ถ้ามี)
  4. ในกรณียกเลิกรายการตรวจรายการใด ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นรายการตรวจอื่น ๆ ได้
รายการตรวจ
ตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination by Ophthalmologist
กดรีดต่อมไขมันบริเวณเปลือกตา Eyelid Spa with Meibomian Gland Expression
ค่าบริการพยาบาล Nursing Service Charge
ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service Charge

หมายเหตุ :

  1. สำหรับคุณผู้หญิงขอความกรุณางดแต่งหน้า, งดใส่คอนแทคเลนส์ และงดต่อขนตาปลอม ก่อนเข้ารับบริการ
  2. โทรสอบถามทำนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 052 089880

ดาวน์โหลดแพ็กเกจคลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกจักษุ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร: 052 089 880   หรือ Call Center 1719

สาระสุขภาพ