แพ็กเกจคลอดและผ่าคลอด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจรายการคลอดด้วยการผ่าตัดคลอด 3 คืน

ราคา

82,000 THB

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 -  31 ธันวาคม 2567
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ผ่าตัด ค่าสูตินรีแพทย์, ค่าวิสัญญีแพทย์, ค่ากุมารแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัดตามที่กำหนดเท่านั้น
 3. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตรฐาน ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร เครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยในที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด(ตามที่กำหนด)และห้องทารกแรกเกิด พร้อมพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันวัณโรค 1 เข็มสำหรับทารกแรกเกิด
 4. รูปถ่ายทารกรูปเดี่ยว อัดภาพขนาด A3 พร้อมกรอบรูป
 5. ราคาดังกล่าวรวมค่าจองโลหิต 1-2 ยูนิต เพื่อเตรียมก่อนการผ่าตัด ยังไม่รวมการให้โลหิต
 6. การทำหมันรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 1 ชิ้น ขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร หากนอกเหนือจากนี้จะเป็นการคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 7. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้านตามที่กำหนดและราคาไม่เกิน 2,000 บาท
 8. แถมเวชภัณฑ์พิเศษลดการเกิดผังผืดในอุ้งเชิงกรานหรือกาวลดการเกิดแผลเป็น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) กรณีคลอดแบบผ่าตัดคลอด

รายการหัตถการที่ไม่ครอบคลุม

 1. ค่าบิดาเข้าห้องผ่าตัด
 2. การตรวจวินิจฉัยก่อนเข้าพักรักษาหรือระยะการฝากครรภ์, ค่าแพทย์เฝ้าคลอดและการคลอดที่มีเงื่อนไขพิเศษนอกเวลาทำการ
 3. ค่าหัตถการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอดในแพ็กเกจ นั้นๆ เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง การขลิปปลายอวัยวะเพศในทารกแรกเกิด หรือการพังผืดใต้ลิ้นในทารก เป็นต้น
 4. ค่าหัตถการ ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกซเรย์ การตรวจพิเศษของทารกแรกเกิดที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ คลอด
 5. ค่าวัคซีนและค่ายาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอดและผ่าตัดคลอด
 6. กรณีการคลอดปกติ ไม่รวมการใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น คีมช่วยคลอดและเครื่องดูดสูญญากาศ, กรณีครรภ์แฝดหรือครรภ์ผิดปกติอื่น ๆ
 7. กรณีบุตรจำเป็นต้องพักรักษาในหอผู้ป่วยทารกวิกฤต ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายตามจริง สามารถหักส่วนลด (ถ้ามี)
 8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารพิเศษตามสั่ง ค่าพยาบาลพิเศษ เป็นต้น
 9. หากมารดาเลือกใช้บริการแพ็กเกจคลอดปกติ แต่ไม่สามารถคลอดได้และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจผ่าตัดคลอดได้โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงการใช้แพ็กเกจคลอดตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
 10. หากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอดที่เกิดขึ้นกับมารดา (โดยสูติแพทย์เป็นผู้ประเมินอาการแล้ว) ภาวะแทรกซ้อนของมารดาระหว่างรอคลอด ขณะคลอดหรือหลังคลอด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไข้ ติดเชื้อ ตกเลือด ต้องให้เลือด รวมถึงโรคที่ต้องให้การดูแลรักษาเป็นพิเศษ เช่น DVT (ลิ่มเลือดในเส้นเลือดดำ) ภาวะน้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือด รกติดแน่น ฯลฯ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 11. หากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอดที่เกี่ยวเนื่องกับโรคประจำตัวเดิมหรือเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งสูติแพทย์หรือกุมารแพทย์เป็นผู้ตัดสินแล้วว่าจำเป็นต้องส่งปรึกษาเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย รับการรักษา รับยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
 12. ราคาแพ็กเกจเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ จะคิดเต็มราคาตามราคาแพ็กเกจ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการตามกำหนด
 13. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆหรือส่วนลดใดๆกับบริษัทคู่สัญญาได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง