ประเมินประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่ายกาย NK Cell Activity - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่