แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 – 15 ปี Premium Program - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 - 15 ปี Premium Program

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 - 15 ปี Premium Program

ราคา

6,900 THB


เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ราคานี้ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ และ ไม่รวมกรณีมียากลับบ้าน
 4. ไม่สามารถใชร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้

รายการตรวจ

  1. ตรวจร่างกายทั่วไป โดยกุมารแพทย์ (Physical examination)
  2. การตรวจช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ (Dental examination)
  3. การตรวจตา (วัดสายตาและตาบอดสี) โดยจกัษุแพทย์( Eye examination )
  4. ตรวจวัดความสมบรูณข์องเลือด (CBC with Platelet Count)
  5. ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
  6. ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test)
  7. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
  8. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
  9. การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตเุหล็ก (Iron & TIBC)
  10. การตรวจหาปริมาณวติามินดี (25-Hydroxyvitamin D Level)
  11. การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Function Test)
  12. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination )
  13. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)
  14. ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing Service)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์กุมารเวชกรรม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888 หรือ Call Center 1719