แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 - 15 ปี Premium Program

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 - 15 ปี Premium Program

ราคา

6,900 THB

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ : อายุ 6 - 15 ปีขึ้นไป
รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไป โดยกุมารแพทย์ (Physical examination)
 2. การตรวจช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ (Dental examination)
 3. การตรวจตา (วัดสายตาและตาบอดสี) โดยจกัษุแพทย์( Eye examination )
 4. ตรวจวัดความสมบรูณข์องเลือด (CBC with Platelet Count)
 5. ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (Liver function test)
 7. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 8. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 9. การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตเุหล็ก (Iron & TIBC)
 10. การตรวจหาปริมาณวติามินดี (25-Hydroxyvitamin D Level)
 11. การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Function Test)
 12. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination )
 13. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)
 14. ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing Service)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ราคานี้ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ และ ไม่รวมกรณีมียากลับบ้าน
 4. ไม่สามารถใชร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์กุมารเวชกรรม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888 หรือ Call Center 1719