แพ็กเกจตรวจหาภูมิแพ้อาหาร สำหรับผู้ใหญ่ 272 ชนิด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ตรวจหาภูมิแพ้อาหาร
Food Allergy Omni Test
ชาย / หญิง
Male / Female
พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ Ο
IgG4 + Omni Screen (272 allergens) Ο
ค่าบริการโรงพยาบาล Ο
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Ο

ราคา (บาท)

Price (THB)

35,900.-

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการตามที่ระบุเท่านั้น
  • การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • ติดต่อรับบริการที่ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู (BCM Wellness Center) ชั้น 1
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

  • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้แพ็กเกจ
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการ ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
  • ไม่รวมยา หรือ วิตามิน (ถ้ามี)
  • ในกรณียกเลิกรายการตรวจรายการใด ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นรายการตรวจอื่น ๆ ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 866 หรือ Call Center 1719