ผ่าตัดไทรอยด์ด้วยวิธีการส่งกล้อง 1 ข้าง (ผ่านช่องปาก หรือ ผ่านรักแร้) 2 คืน

290,000 THB

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ทำหัตถการและวิสัญญีแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาในการใช้หัตถการ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการตามที่ระบุเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเฉพาะนวันที่ทำหัตถการเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1-2 ชิ้น (ถ้ามี)
  • ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (ตามที่กำหนด)
  • ราคาดังกล่าวรวมห้องพักแบบพรีเมียร์ (Premier Room) เท่าน้้น
  • การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถเรียกคืนเป็นเงินสดได้

รายการที่ไม่ครอบคลุม

  • ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

 

 

แผนก หู คอ จมูก

โทร: 052 089 801 หรือ Call Center 1719

สาระสุขภาพ